Kontaktní adresa

Dětský domov, mateřská škola
a školní jídelna, Broumov,
třída Masarykova 246
Masarykova 246
550 01 Broumov

Tel.: 491 523 591
www.ddbroumov.cz
info@ddbroumov.cz
IČ: 486 23 741
č.ú.: 107-5047930267/0100
ID: uv9w9mk
Úvod Dětský domov Informace
Dětský domov PDF Tisk Email

Do domova jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 - 18 let. V současnosti jsou zde umístěny děti od 6 měsíců do 22 let. Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, předběžným opatřením nebo přijatých na žádost rodičů se souhlasem příslušného odboru péče o dítě – jedná se zpravidla o děti, které nemají závažné poruchy chování. Školní děti navštěvují školy ve městě, děti předškolního věku jsou umístěny do příslušného oddělení SpMŠ, která je součástí DD.

246

Povinností DD je zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Dále je důležité předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.

Do zařízení lze také přijmout dítě na azylový pobyt, pokud došlo k náhlému onemocnění rodičů nebo jiné mimořádné události v rodině, při které je ohrožena bezpečnost dítěte.

Děti jsou do zařízení přijímány na základě rozhodnutí soudu o ÚV nebo PO, se souhlasem DDÚ v Hradci Králové. Přemísťování dětí probíhá pouze se souhlasem DDÚ a jen v případě, že je to v zájmu dítěte.

IMG 0492

Pobyt v zařízení je ukončen:

 • jestliže soud zruší ÚV
 • dosáhne-li dítě dospělosti a nechce dobrovolně zůstat v zařízení do ukončení přípravy na povolání
 • po dovršení 19-ti let při prodloužené ÚV
 • nabytím právní moci při osvojení nebo pěstounské péči
 • po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti PO, jestliže nebylo před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé

Provoz je nepřetržitý.

 

Dětem umístěným v DD je poskytováno v plné míře zaopatření :

 • stravování, ubytování a ošacení,
 • učební potřeby a pomůcky,
 • úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
 • úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,
 • kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,
 • úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

Dále mohou být podle rozhodnutí ředitele hrazeny:

 • potřeby pro využití volného času a rekreaci,
 • náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
 • náklady na soutěžní akce, rekreace,
 • náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

 

O děti pečuje v současnosti 17 vychovatelů (z toho 15 žen), 7 asistentů pedagoga a vedoucí pracovníci. Více jak polovina pedagogů má speciální pedagogiku nebo ji v současnosti studuje.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: school joomla theme  Valid XHTML and CSS.