Kontaktní adresa

Dětský domov, mateřská škola
a školní jídelna, Broumov,
třída Masarykova 246
Masarykova 246
550 01 Broumov

Tel.: 491 523 591
www.ddbroumov.cz
info@ddbroumov.cz
IČ: 486 23 741
č.ú.: 107-5047930267/0100
ID: uv9w9mk
Úvod
Mateřská škola - logopedická (spec.) PDF Tisk Email

 

Mateřská škola (dále jen MŠ) - logopedická je krajským speciálním zařízením, které zajišťuje předškolní vzdělávání. Škola realizací výchovných činností podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte se zaměřením na rozvoj komunikačních schopností (opožděný řečový vývoj, dyslalie, dysfazie, koktavost). Zajišťuje všestrannou logopedickou péči (skupinovou, individuální) a podílí se na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Do MŠ lze zařadit i děti s ostatními vadami, a to na základě zřizovací listiny č.j.14746/SM/2009 – čl. II.: Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti.
Ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami plní MŠ také úlohu diagnostickou, na jejímž základě pak poskytuje odbornou speciálně pedagogickou péči. Vytváří tak optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do školy a upevňuje základní předpoklady pro pozdějšího vzdělávání. Společným cílem všech pedagogů je co nejkvalitněji provedená korekce řečového projevu dítěte (či maximálně možná reedukace jiného postižení) tak, aby dítě dosáhlo co nejvíce z klíčových kompetencí stanovených Rámcově vzdělávacího programu (dále jen RVP) a mohlo být zařazeno do běžného základního školství.


Výchovně vzdělávací činnost probíhá ve spolupráci rodiny a MŠ, zařízení rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti a působí rovněž i na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené, stejně jako na děti talentované. Při poskytování speciálně pedagogické péče spolupracuje MŠ se speciálními pedagogy ze Speciálně pedagogického centra v Náchodě (dále jen SPC), odbornými lékaři, klinickými logopedy a školskými poradenskými zařízeními.

 

FILOZOFIE ZAŘÍZENÍ:

 

„Není nejdůležitější to, co dítě umí,

ale to, jak se cítí a co prožívá.“

 

 


Založeno na Joomla!. Designed by: school joomla theme  Valid XHTML and CSS.