Kontaktní adresa

Dětský domov, mateřská škola
a školní jídelna, Broumov,
třída Masarykova 246
Masarykova 246
550 01 Broumov

Tel.: 491 523 591
www.ddbroumov.cz
info@ddbroumov.cz
IČ: 486 23 741
č.ú.: 107-5047930267/0100
ID: uv9w9mk
Úvod Školní jídelna Dokumenty
Provozní řád ŠJ PDF Tisk Email

 

VNITŘNÍ RŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ A PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Směrnice stanovuje pravidla pro zajišťování stravování dětí v dětském domově, v mateřské škole a stravování zaměstnanců.


Je v souladu s platným zněním zákonů č. 258/00 Sb., o veřejném zdraví, zákona č. 561/04 Sb. (školský zákon), zákona č. 109/02 Sb., o ústavní a ochranné výchově…, zákona č. 94/06 Sb., o nákladech na závodní stravování, zákoníku práce, zákona č. 557/04 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhl. 137/04 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby…, vyhl. č. 107/05 Sb., o školním stravování.

 

Stravování je určeno pro:

  •  děti, klienty a zaměstnance DD
  • pro děti a zaměstnance MŠ

Pro děti a klienty DD je zajišťováno stravování celodenně :

  • snídaně, přesnídávka (svačina pro školáky), oběd, svačina, večeře

pro děti starší 15 let i druhá večeře.

Pro děti MŠ je stravování polodenní :

  • přesnídávka, oběd, svačina

Pro zaměstnance je zajišťován: oběd, popřípadě večeře

 

Strava je přizpůsobována svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu strávníků. Její příprava probíhá na základě předem připraveného jídelního lístku. Nápoje jsou k dispozici v jídelně celodenně.

 

Začátek a konec výdeje jednotlivých jídel:

V pracovní dny (Po – Pá)

Snídaně 7.00 – 7.30 hod. DD
Svačina pro školáky 7.00 – 7.30 hod. DD
Svačina 8.15 – 8.45 hod. MŠ
Oběd 10.45 – 11.00 hod. výdej do jídlonosičů
11.00 – 11.30 hod. zaměstnanci
11.30 – 12.10 hod. MŠ
12.10 – 12.40 hod. zaměstnanci
12.40 – 13.40 hod. DD
Svačina 13.40 – 14.00 hod. MŠ
15.00 – 15.30 hod. DD
Večeře 17.30 – 18.30 hod. DD

 

Ve dnech pracovního klidu a volna, svátky

Snídaně 7.30 – 8.30 hod. DD

Přesnídávka 9.00 – 9.15 hod. DD
Oběd 12.00 – 13.00 hod. DD
Svačina 15.00 – 15.30 hod. DD
Večeře 17.30 – 18.30 hod. DD

 

Chování ve ŠJ

Na chování strávníků dohlížejí pedagogičtí pracovníci. U stravování dětí v MŠ jsou to učitelky, které zároveň dohlížejí na dodržování bezpečnosti při stravování (nalévání polévky, teplé nápoje, …).
Za chování dětí a klientů DD zodpovídají službu konající vychovatelé. Dále též zodpovídají za dodržování bezpečnosti během stravování a čistotu ve stravovacích prostorách.

 

Zásady pro přihlašování a odhlašování dětí v MŠ

Při přihlášení dítěte do MŠ mu automaticky vzniká nárok na odběr stravy. Pro děti, které nemohou konzumovat běžnou stravu, je nutno doložit potvrzení lékaře o této skutečnosti, aby se předešlo případnému poškození zdraví. Dítě si pak nosí stravu z domova.
Pokud je dítě zdravé, rodiče mu musí jídlo na dobu, kterou tráví v MŠ přihlásit.

Při absenci dítěte v MŠ, je nutné stravu odhlásit. Aby nebyla strava účtována, je nutné ji odhlásit nejpozději do 16.00 hod. předcházející pracovní den. Pokud není možné dítě v této době odhlásit, mají rodiče možnost první den absence si vyzvednout oběd do přinesených nádob v době, která je pro to vymezena (10.45 – 11.00 hod.).

 

Pokud rodiče v době absence dítěte stravu neodhlásí jsou povinni ji uhradit.

 

Ceny jídel

Aktuální ceny jídel – viz příloha.

Dětem v DD může být při významných osobních příležitostech poskytováno další jídlo (potraviny) do výše 250,- Kč.

 

Úhrada stravného

Odběr stravy je evidován písemně ve ŠJ.

Stravné je vybíráno za daný měsíc a odhlášená strava je odečítána od stravy v následujícím měsíci. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do konce měsíce, kterého se týká. V případě, že tomu tak není a rodiče se nedohodnou na náhradním termínu, může být dítě z MŠ vyloučeno.

 

Stravování zaměstnanců

Organizace poskytuje stravu za cenu potravin svým zaměstnancům a důchodcům, kteří u ní pracovali před odchodem do důchodu.

Zaměstnanci je poskytováno jedno hlavní jídlo za sníženou cenu za kalendářní den, pokud vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny. Další hlavní jídlo za sníženou cenu v jednom pracovním dnu může být poskytnuto pouze v případě, že pracovník vykonává pro organizaci práci déle než 11 hodin (včetně přestávky v práci).
Podmínky pro poskytování stravy jsou stejné pro všechny pracovníky zařízení včetně těch, kteří se přímo podílejí na přípravě a výdeji jídel.

 

Připomínky či stížnosti

Připomínky ke stravování – kvalita, množství, složení stavy, hygienické podmínky, … se hlásí vedoucí ŠJ, ta je povinna na připomínky či stížnosti reagovat. Dále je povinna informovat o těchto skutečnostech ředitelku zařízení. Pokud jsou připomínky či stížnosti oprávněné, musí sjednat nápravu.

 

Hygienické a technické problémy

Pokud někdo z pracovnic ŠJ zjistí hygienické či technické problémy v prostorách kuchyně či jídelny, je povinen je neprodleně ohlásit vedoucí ŠJ. Ta je povinna vyvodit z této situace odpovídající závěry tak, aby nedošlo k porušení hygienických či bezpečnostních předpisů.. Každý vadný přístroj (spotřebič, nástroj,…) musí být okamžitě vyřazen z provozu.

 

Úklid v jídelně

V době výdeje oběda je v jídelně přítomna po celou dobu jedna z uklízeček (u MŠ uklízečka z čp. 246, u DD uklízečka z čp. 250), které neprodleně odstraní případné nečistoty na stolech či podlaze.

V době výdeje ostatní stravy (snídaně, svačina, večeře) zodpovídají za čistotu v jídelně pedagogičtí pracovníci, tj. v DD vychovatelů, v MŠ učitelky.

Úklidové prostředky je nutno ukládat v úklidové místnosti, nelze je ponechávat v jídelně.

 

Seznámení strávníků s jídelním lístkem

S rozpisem stravy na jednotlivé dny jsou strávníci seznamováni formou týdenního jídelního lístku, který je vždy týden dopředu vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ a na nástěnkách ve vychovatelnách na obou budovách.

 

Pracovník odpovědný za ŠJ

Odpovědným pracovníkem za stravování je vedoucí ŠJ pí. Hedvika Ďoubková, která je k zastižení v kanceláři THP na budově čp. 246.
Telefon: 491 523 592
Mobil: 731 447 135

 

Tato vnitřní směrnice je v účinnosti od 24. ledna 2007.

 

Mgr. Židová Hana
ředitelka DD, MŠ a ŠJ

 


Založeno na Joomla!. Designed by: school joomla theme  Valid XHTML and CSS.