Kontaktní adresa

Dětský domov, mateřská škola
a školní jídelna, Broumov,
třída Masarykova 246
Masarykova 246
550 01 Broumov

Tel.: 491 523 591
www.ddbroumov.cz
info@ddbroumov.cz
IČ: 486 23 741
č.ú.: 107-5047930267/0100
ID: uv9w9mk
Úvod Školní jídelna Dokumenty
Vnitřní řád ŠJ PDF Tisk Email

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

Číslo změny

Čj.

Datum

Účinnost od

Poznámka

14/2015

1. 9. 2015

1

Srpen 2017

1. 9. 2017

aktualizace

2

Srpen 2018

1. 9. 2018

aktualizace

 

 

 

 

Vnitřní řád ŠJ je soubor pravidel a opatření spojených s provozem jídelny určené ke stravování dětí a zaměstnanců MŠ a DD. Byl vypracován v souladu s:

 • § 30 zákona č. 561/04 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
 • § 2 vyhlášky 107/2008 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO
 • HACAP

1      Identifikační údaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název:                        Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov,

                                    třída Masarykova 246

Adresa:                       třída Masarykova 246, Broumov, 550 01

Právní forma:              právnická osoba zřízená na dobu neurčitou (vykonává činnost

                                   dětského domova, mateřské školy a školní jídelny)

Forma hospodaření:    příspěvková organizace

IČ:                              48623741

IZO:                           600 029 689 (ředitelství); 102 266 395 (DD)

Telefon:                      491 523 591

Fax/zázn.:                   491 523 590

E-mail:                        info@ddbroumov>

Webové stránky:        www.ddbroumov.cz

ID:                              uv9w9mk

Zápis do školského rejstříku: 19. 6. 1996

                                   Datum zahájení činnosti dětského domova: 1964

ZŘIZOVATEL

Královéhradecký kraj (dále jen KHK), Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Právní forma: územní samosprávní celek

IČ:       70889546                   DIČ:    CZ70889546

Tel:      495 817 111               fax:      495 817 336         e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zřizovací listina č.j. 14746/SM/2009 ze dne 10. září 2009.

ŘEDITELKA ZAŘÍZENÍ

Mgr. Hana Židová, U Větrolamu 270, Broumov, 550 01

První jmenování:         1. 1. 1994 (MŠMT ČR, potvrzeno 19. 9. 2001 Radou KHK)

Rekonkurz:                 14. 6. 2018 (Rada KHK - § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)

                                     Nové jmenování: od 1. 8. 2018

Ředitelka je zároveň statutárním orgánem právnické osoby.

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ZODPOVÍDAJÍCÍ ZA PROVOZ ŠJ

Vedoucí THP zařízení = Bc. Liana Cholevová, Broumov IV/149, 550 01

Vedoucí ŠJ = Hedvika Ďoubková, Broumov I/367, 550 01

= k zastižení denně na budově čp. 246 v kanceláři THP

= tel. kontakt: 491523591 (mobil – 731447135)

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI ŠJ

Dle zřizovací listiny čj. 14746/SM/2009 vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje je předmětem činnosti ŠJ:

 • Uskutečňovat školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení.
 • Zajišťovat stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.

 

 

2      Podrobnosti výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci

 

POVINNOSTI DĚTÍ – STRÁVNÍKŮ

 • dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny,
 • chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování,
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga, vedoucích pracovníků ŠJ, kuchařek…
 • respektovat personál jídelny a ostatní dospělé osoby a chovat se k nim slušně,
 • odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu, zasunout židli…
 • neplýtvat s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně ani v jejím okolí,
 • nesmí se dopouštět projevů rasizmu a šikany.

PRÁVA DĚTÍ – STRÁVNÍKŮ

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona,
 • na kvalitní a vyváženou stravu.

 

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky zařízení (pro zák. zást. Dětí MŠ i DD),
 • vyzvednout si stravu, pokud nemohli ve stanoveném termínu dítě pro nemoc odhlásit (první den nemoci dítěte – pouze u dětí MŠ),

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (dětí MŠ)

 • informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci jej neprodleně odhlásit ze stravování,
 • respektovat dobu odhlašování obědů,
 • uhradit i stravu, pokud dítě nebylo řádně odhlášeno,
 • dodržovat termín pro úhradu stravy dítěte, pokud rodič opakovaně nehradí stravu dítěte v MŠ, může být toto vyloučeno z předškolního vzdělávání (viz ŠŘ MŠ).

 

Připomínky či stížnosti

Připomínky ke stravování – kvalita, množství, složení stavy, hygienické podmínky… se hlásí vedoucí ŠJ, ta je povinna na připomínky či stížnosti reagovat. Dále je povinna informovat o těchto skutečnostech ředitelku zařízení. Pokud jsou připomínky či stížnosti oprávněné, musí sjednat nápravu.

 

Přihlašování a odhlašování obědů u dětí MŠ

 • Při přijetí dítěte do MŠ mu automaticky vzniká nárok na odběr stravy.
 • Pro děti, které nemohou konzumovat běžnou stravu, je nutno doložit potvrzení lékaře o této skutečnosti, aby se předešlo případnému poškození zdraví.
 • Dítě z MŠ si pak nosí stravu z domova.
 • Pokud je dítě zdravé, rodiče mu musí jídlo na dobu, kterou tráví v MŠ, přihlásit.
 • Dítě je možno odhlásit do 15.00 hod. předchozího dne – kontakty

tel. MŠ            …491 523 593           mobil MŠ      … 739 050 678

p. Stečínský     …491 523 591       mobil …731 447 131       mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 • Pokud zákonný zástupce nestihne dítě odhlásit do této doby, může si první den jeho nepřítomnosti vyzvednout neodhlášený oběd ve školní jídelně, a to v době od 10:45 – 11:00 hod.
 • Pokud rodiče v době absence dítěte stravu neodhlásí, jsou povinni ji uhradit.

 

Nárok na stravování u dětí DD

 • Při přijetí dítěte do DD mu automaticky vzniká nárok na odběr stravy, při ukončení pobytu mu nárok na stravu automaticky zaniká.
 • U dětí, které nemohou konzumovat běžnou stravu, je složení jednotlivých pokrmů vždy konzultováno s lékařem, aby se předešlo případnému poškození zdraví.

Úhrada stravy

 • Odběr stravy je evidován písemně ve ŠJ.
 • Vybíráním stravného je pověřen p. Stečínský, který provádí výpočet stravného dle docházky dětí. Platba stravného je stanovena po 15. dni v měsíci, nejpozději do konce kalendářního měsíce. Pokud zákonný zástupce nestihne v této době stravu uhradit, je povinen dohodnout si předem s pověřeným pracovníkem náhradní termín.
 • Úhradu lze provést osobně na budově čp. 246 nebo zasláním na účet zařízení.

(č. ú. 107-5047930267/0100 + přidělený variabilní symbol)

 • V případě, že rodiče opakovaně nehradí stravu a nedohodnou se na náhradním termínu, může být dítě z MŠ vyloučeno.
 • Odhlašování odpolední svačiny je povoleno pouze dlouhodobě, při výjimečném odchodu po obědě dostane dítě náhradní svačinu při odchodu.
 • Výši částky za stravu stanovuje vnitřní směrnice ke stravování.

 

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ DĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ

 • Do prostor jídelny mají povolen vstup pouze strávníci, tj. děti MŠ a DD a zaměstnanci zařízení, ostatním osobám včetně zákonných zástupců je vstup zakázán.
 • Nad dětmi strávníky je v jídelně vykonáván pedagogický dozor = učitelky MŠ nebo službu konající vychovatelé, kteří zajišťují bezpečnost a nezbytná organizační opatření.
 • Ve školní jídelně se k sobě strávníci chovají v souladu s pravidly slušného chování a ohleduplnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3      Provoz a vnitřní režim ŠJ

ÚČASTNÍCI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Stravování je určeno pro:

 • děti, klienty a zaměstnance DD
 • pro děti a zaměstnance MŠ

Pro děti a klienty DD je zajišťováno stravování celodenně:

 • snídaně, přesnídávka (svačina pro školáky), oběd, svačina, večeře
 • pro děti starší 15 let i druhá večeře.

Pro děti MŠ je stravování polodenní:

 • přesnídávka, oběd, svačina

Pro zaměstnance je zajišťován:

 • oběd, popřípadě večeře

Strava je přizpůsobována svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu strávníků. Její příprava probíhá na základě předem připraveného jídelního lístku. Nápoje jsou k dispozici u každého jídla, v ostatním čase na bytech DD nebo třídách MŠ.

Školní jídelna v současnosti neposkytuje dietní stravování. Je možné pouze domluvit mírnou úpravu jídla (např. u svačin či přesnídávek jiné pečivo, u hlavních jídel jiné přílohy, nepodávání určité potraviny…).

ZAČÁTEK A KONEC VÝDEJE JEDNOTIVÝCH JÍDEL

V pracovní dny (Po – Pá)

            Snídaně                                  7:00 – 7:30 hod.         DD

            Svačina pro školáky               7:00 – 7:30 hod.         DD

            Svačina                                   8:15 – 8:45 hod.        

            Oběd                                      10:45 – 11:00 hod.     výdej do jídlonosičů

                                                           11:00 – 11:30 hod.     zaměstnanci

                                                           11:30 – 12:05 hod.    

                                                           12:05 – 12:40 hod.     zaměstnanci

                                                           12:45 – 13:40 hod.     DD

            Svačina                                   13:40 – 14:00 hod.    

                                                           15:00 – 15:30 hod.     DD

            Večeře                                    18:00 – 19:00 hod.     DD

Ve dnech pracovního klidu a volna, svátky

            Snídaně                                  7:30 – 8:30 hod.         DD

            Přesnídávka                            9:00 – 9:15 hod.         DD

            Oběd                                      12:00 – 13:00 hod.     DD

            Svačina                                   15:00 – 15:30 hod.     DD

            Večeře                                    18:00 – 19:00 hod.     DD

Stravu je možno za podmínek uvedených v HACAP odnést mimo jídelnu a konzumovat jej na jednotlivých bytech.

 

 

CENY JEDNOTLIVÝCH JÍDEL           

 

DD

do 6 let

      

     Kč

DD

7-10 let

      

     Kč

DD

11-14 let

     Kč

DD

nad 15 let

     Kč

   MŚ

do 6 let

  

   Kč

     MŠ

nad 6 let

 

       Kč

Zaměstnanci

 

       Kč

Snídaně

10

13

14

16

 

 

 

Přesnídávka

9

11

11

12

7

       7

 

Oběd

19

24

26

32

17

     18

32

Svačina

9

9

11

11

6

       6

 

Večeře

16

21

24

26

 

 

26

2. večeře

-

-

-

10

 

 

 

Dětem v DD je při významných osobních příležitostech poskytováno další jídlo (potraviny) do výše 300,- Kč.

 

STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Organizace poskytuje stravu za cenu potravin svým zaměstnancům a důchodcům, kteří u ní pracovali před odchodem do důchodu.

Zaměstnanci je poskytováno během kalendářního dne jedno hlavní jídlo za sníženou cenu, a to pokud vykonává práci pro organizaci v délce alespoň 3 hodiny. Další hlavní jídlo za sníženou cenu v jednom pracovním dnu může být poskytnuto pouze v případě, že pracovník vykonává pro organizaci práci déle než 11 hodin (včetně přestávky v práci).

Podmínky pro poskytování stravy jsou stejné pro všechny pracovníky zařízení včetně těch, kteří se přímo podílejí na přípravě a výdeji jídel.

HYGIENICKÉ A TECHNICKÉ PROBLÉMY, ÚKLID JÍDELNY

Pokud někdo z pracovníků ŠJ zjistí hygienické či technické problémy v prostorách kuchyně či jídelny, je povinen je neprodleně ohlásit vedoucí ŠJ. Ta je povinna vyvodit z této situace odpovídající závěry tak, aby nedošlo k porušení hygienických či bezpečnostních předpisů. Každý vadný přístroj (spotřebič, nástroj…) musí být okamžitě vyřazen z provozu.

ÚKLID V JÍDELNĚ

V době výdeje oběda je v jídelně přítomna po celou dobu jedna z uklízeček (u MŠ uklízečka z čp. 246, u DD uklízečka z čp. 250), která neprodleně odstraní případné nečistoty na stolech či podlaze.

V době výdeje snídaně DD a dopolední svačiny MŠ zodpovídá za úklid stolů a čistotu v jídelně pomocná kuchařka (50% úvazek).

V odpoledních a večerních hodinách (svačina, večeře) zodpovídají za čistotu v jídelně pedagogičtí pracovníci, tj. v DD službu konající vychovatelé, v MŠ učitelky.

Úklidové prostředky je nutno ukládat v úklidové místnosti, nelze je ponechávat v jídelně.

SEZNÁMENÍ STRÁVNÍKŮ S JÍDELNÍM LÍSTKEM

S rozpisem stravy včetně alergenů obsažených ve stravě na jednotlivé dny jsou strávníci seznamováni formou týdenního jídelního lístku, který je vždy týden dopředu vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ, v jídelně, na vychovatelnách v obou budovách, a na webových stránkách zařízení.

Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad zdravého stravování s ohledem na plnění výživových hodnot a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Změny ve skladbě jídelního lístku, jsou včas vyznačeny.

 

 

 

 

4      Podmínky zajišťování BOZ dětí

Pedagogický dozor – učitelky MŠ a službu konající vychovatelé

 • ručí za pořádek a klid v prostorách jídelny,
 • dbá na bezpečnost stravujících se dětí a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • děti nenutí násilně do jídla,
 • sleduje stolování dětí a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování,
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny dětí,
 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla,
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka,
 • u dětí předškolního věku učitelky MŠ nebo vychovatelé dohlížejí na dodržování bezpečnosti dětí při stravování, např. nalévají polévku a teplé nápoje, pomáhají s roznášením jídla…

Provozní pracovnice – uklízečka

 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.), zajistí, aby strávník znečištění odstranil, nebo sama ihned závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu dětí.

 

5      Podmínky zacházení s majetkem

 • strávníci (děti) jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny,
 • šetrně zacházejí s příbory a nádobím,
 • za každé svévolné poškození nebo zničení majetku školní jídelny, majetku ostatních dětí, pedagogických pracovníků či jiných osob je od zákonných zástupců dětí MŠ vyžadována úhrada. U dětí DD je toto řešeno opatřením ve výchově.
 • všichni strávníci dbají na čistotu a pořádek v jídelně, dojde-li ke znečištění stolu, podlahy… vyžádá si strávník u uklízečky úklidové prostředky a znečištění odstraní.

 

 

 

Závěr

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny děti přihlášené ke školnímu stravování, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky zařízení.

Vnitřní řád ŠJ byl aktualizován v souladu s platnými legislativními předpisy v srpnu 2018. Změny jsou evidovány na str. 1. a byli s nimi seznámeni pracovníci zařízení a zákonní zástupci dětí. Vnitřní řád byl schválen ředitelstvím zařízení a projednán na poradách s pedagogickými a provozními pracovníky (viz podpisový arch).

Případné další změny v průběhu roku budou řešeny dodatkem k tomuto vnitřnímu řádu.

Seznámení s vnitřním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců organizace. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

Děti jsou v přiměřené formě periodicky seznamovány s vnitřním řádem vždy na počátku školního roku. Zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené jsou informováni o všech případných změnách a o místě, kde mají možnost do vnitřního řádu nahlédnout.

Vnitřní řád vydala v souladu s § 30 odst. 1 zák. č. 561/04 Sb., v aktuálním znění, ředitelka zařízení a je uložen v kanceláři s ostatními vnitřními dokumenty.

K dispozici pro zájemce je na info nástěnce ve vstupní hale budovy čp. 246, šatně MŠ, jídelně a obou vychovatelnách.

Účinnosti nabývá dne 1. 9. 2018.

 

                                                                                   Mgr. Hana Židová     

                                                                              ředitelka DD, MŠ a ŠJ

V Broumově 30. 8. 2018

 

 


Založeno na Joomla!. Designed by: school joomla theme  Valid XHTML and CSS.